interEnergo Logo - Link to homepage

O storitvi

Sistem daljinskega ogrevanja (SDO)

Comfortable, reliable and efficient heating on hand

Sistemi daljinskega ogrevanja (SDO) so v EU prepoznani kot ena izmed ključnih tehnologij in ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki nastajajo z ogrevanjem stavb ter porabo energije. Z daljinskim ogrevanjem se dviguje energetska učinkovitost, znižuje strošek energije in zmanjšuje onesnaževanje okolja. SDO nadomesti posamične ogrevalne naprave po stavbah, kar ima za rezultat pozitiven vpliv na okolje zaradi zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in PM10 delcev.

Delovanje SDO

Daljinsko ogrevanje je način ogrevanja stavb, ki deluje tako, da uporabnikom dovaja toploto v obliki vroče vode ali pare prek prenosnega cevovodnega sistema. Toplota potuje od kotlovnice, v kateri se proizvaja, do ogrevalnih sistemov končnih uporabnikov. Podobno kot pri drugih virih ogrevanja uporabnik lahko preprosto upravlja s toploto preko termostata.

Energetska učinkovitost SDO

Energetska učinkovitost je najbolj ugodno razmerje med doseženim učinkom, storitvijo, blagom ali energijo ter vloženo energijo. V skupini Interenergo pri sistemih daljinskega ogrevanja dosledno upoštevamo kriterije za energetsko učinkovitost, kot jih narekuje Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) v prvem odstavku 50. člena. Toplota proizvedena v naših sistemih dosega in presega zastavljene zahteve omenjenega zakona, kar  našim odjemalcem zagotavlja energetsko in okoljsko najbolj učinkovito toplotno energijo.

Zakaj izbrati daljinsko ogrevanje?

 • Visoka zanesljivost oskrbe
 • Nizki stroški oskrbe s toploto
 • Preprosta priključitev na sistem
 • Prilagajanje lastnim toplotnim potrebam 
 • Varno obratovanje in enostavno vzdrževanje

 

 • Strokovni nadzor in upravljanje sistema 
 • Prijaznejše do okolja 
 • Najbolj udoben način ogrevanja 
 • Zamenjava posamičnih kotlov (prihranek prostora, zmanjšanje emisij) 
 • Nizki investicijski stroški  

How is the connection to the system carried out?

Priklop na sistem je povsem enostaven! V dogovoru z Vami naredimo ogled objekta ter ocenimo potrebna dela in trajanje le-teh. Med procesom izvedbe priklopa pa ste lahko popolnoma brez skrbi, saj vsa dela za Vas izvedemo mi. Za več informacij o priklopu in izvedbi oddajte vlogo za priklop ali pa nas kontaktirajte preko elektronske pošte e-mail ali brezplačne številke 080 14 20.

Energenti

Daljinsko ogrevanje je unikatni sistem, kjer se lahko uporabijo različni viri goriv za proizvodnjo toplote. To dejstvo je pomembno zaradi možnosti uporabe obnovljivih virov in potencialno novih (še ne odkritih) goriv, kar daje daljinskemu ogrevanju večjo fleksibilnost in manjšo odvisnost od posameznega goriva. Tudi naši sistemi daljinskega ogrevanja uporabljajo različne energente, kot sta lesna biomasa in zemeljski plin.

Lesna biomasa

Lesna biomasa (les in lesni ostanki) je organska snov, ki jo uporabljamo kot vir energije ter spada med obnovljive vire energije. Ima številne prednosti za okolje saj je toplotna energija proizvedena iz lesa CO2 nevtralna in se pri njeni proizvodnji ne ustvarjajo izpusti SO2.

 

Prednosti lesne biomase:

 • Obnovljiv vir energije
 • CO2 in SO2 nevtralen
 • Cenovno ugoden energent s stabilno ceno
 • Povečanje lokalne zaposlitve
 • Lokalno dostopen energent
 • Prispevek h gospodarjenju z gozdovi

Zemeljski plin

Zemeljski plin je plinasto fosilno gorivo, katerega glavna sestavina je metan. Je najčistejše fosilno gorivo z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida pri zgorevanju ter je v primerjavi z drugimi fosilnimi gorivi vsestransko uporaben in energijsko učinkovit energent.

 

Prednosti zemeljskega plina:

 • Naraven vir energije
 • Visoka kurilna vrednost
 • Cenovno ugoden
 • Prihranek pri ogrevanju
 • Boljše zgorevanje z manj škodljivih stranskih produktov gorenja
 • Z uporabo kogeneracijskih naprav (SPTE) večji izkoristek vhodnega energenta

Preklopite na SDO!

Pokličite na telefonsko številko 080 14 20 od ponedeljka do sobote od 7. do 20. ure in svetovali vam bomo kako najhitreje in najugodneje do priklopa.

 

Vas zanima več?